Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

5376 6a0e 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
3168 408b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
9695 bc3b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
9694 96b2 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaPicki91 Picki91

April 11 2017

ppieguskaa
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
ppieguskaa
2095 0571
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvissiblee invissiblee
ppieguskaa
8173 af7f
9468 8e13
Reposted fromwowimtired wowimtired viainvissiblee invissiblee
7914 8b88 500
ppieguskaa
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaPicki91 Picki91
7182 b293 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaPicki91 Picki91

April 02 2017

ppieguskaa
ppieguskaa
3512 c631
Reposted fromkrzysk krzysk viaPicki91 Picki91

March 28 2017

ppieguskaa
3256 fdaf
I think it's looks like my soul
Reposted fromaletodelio aletodelio viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
8369 62f1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
Reposted frommyniu myniu viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
9387 3bc9
Reposted fromretaliate retaliate viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
4167 04c6 500
Reposted fromheroes heroes viadiedrunk diedrunk
ppieguskaa
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl