Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

ppieguskaa
ppieguskaa
1361 d5cd
ppieguskaa
3526 6a3a
ppieguskaa
0168 7f87
ppieguskaa
ppieguskaa
ppieguskaa
ppieguskaa
Zagłuszanie bólu na jakiś czas sprawia, że powraca ze zdwojoną siłą.
— Joanne Kathleen Rowling – Harry Potter i Czara Ognia
ppieguskaa
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
ppieguskaa
ppieguskaa
ppieguskaa
Reposted fromFlau Flau viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
ppieguskaa
ppieguskaa
3465 2e89 500
ppieguskaa
ppieguskaa
5369 b820 500
Reposted frommyrla myrla viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
ppieguskaa
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
ppieguskaa
7364 87f0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl