Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

ppieguskaa
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
ppieguskaa
3512 efcf
Reposted fromkarahippie karahippie vianelabai nelabai
ppieguskaa
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianelabai nelabai
ppieguskaa
4887 1279
Reposted frommrcake47 mrcake47 viadirtyliar dirtyliar
ppieguskaa
7324 508b 500
Reposted frompanikea panikea vianelabai nelabai

March 21 2018

ppieguskaa
ppieguskaa
1361 d5cd
ppieguskaa
3526 6a3a
ppieguskaa
0168 7f87
ppieguskaa
ppieguskaa
ppieguskaa
ppieguskaa
Zagłuszanie bólu na jakiś czas sprawia, że powraca ze zdwojoną siłą.
— Joanne Kathleen Rowling – Harry Potter i Czara Ognia
ppieguskaa
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
ppieguskaa
ppieguskaa
ppieguskaa
Reposted fromFlau Flau viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
ppieguskaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl